Polanisia tenuifolia Torr. & A.Gray

  • Family

    Cleomaceae (Magnoliophyta)

  • Scientific Name

    Polanisia tenuifolia Torr. & A.Gray

  • Sorry, no descriptions available for this record.