Arthonia galactites (DC.) Dufour

  • Family

    Arthoniaceae (Ascomycota)

  • Scientific Name

    Arthonia galactites (DC.) Dufour

  • Sorry, no descriptions available for this record.