Cornulaca monacantha Delile

-f
	
w
•-J
M
mm
yjll
m
:JB
HjlSH-
jisSwi
?#$»
•-^jlljft
o
?41
5**
* #
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Herbarium of Mr. p. V. LeRoy
PURCHASED 1898
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
04753839
WSy^Mr^-- *39kI
04753839