Melastoma malabathricum L.

Nil	..1
	, i
?
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
m
hfe
V J .........04396982	|* J $' • IRk *
.. ’ .......7 - ’
04396982