Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf

î
WèM^m Piil m üHP
tJ; FleLcÎT^o. 36467 • Cgllèçtor G#Wang
H IS iiS . ’*• »5 S ! SèfS^I 1<
H&& ***?? »
r^oamy j Hainan - 4 0M
"Flower
ïSÏBîî.l'®î»» Vjf '*> ils'
^V,f Spécial Notes
Wfc si	•
e^x
6^ new York
S*
fc
S3
Hainan: On ravine;
Fourth Hainan Expedition of Sun Yatsen University
July 1933-Jan. 1934
No. 36467 C. Wang
PLANTS OF HAINAN
Britton Herbarium, N. Y. Botanical Garden
Jan.12,1934.
1933-34
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
04291445
04291445