Euphorbia humistrata Engelm.

04003727
Illinois Flora.............
Athens, Illv^ /