Sagittaria latifolia Willd.

mmwvww^j.
* *
. 3¡p	--•* .	^
V v*..'
ÿfcf. ’ *. • %
\^ml ,
V^J‘ß^<v^Pv\ *,.
f
**. Wfemdtarm^?
#?' ?
YOft£
BOTANICAL
t-t ' . .; ^
iga .r'	;'• ?%	fß.	^
!» riEK¿ÍBi#iyi#,k,Í 4^-' ? '• t, •;• - ' * ' * ? •	'1 ,)
‘ - ... - • • '.-, h i- Ifl ' , ’? -*V : ’
Kg	.'’': ". I; G,,|T. FROMkWE§LE'?AN ÒNIV.
^ m m - . ?? .o..i\,k, r '? t 'pp*05*1^^
30
HS
NEW YORK BOTANICAL garden
........03729641
03729641