Wolffia columbiana H.Karst.

*Ç8K BOTANE
03700880
03700880