Ligusticum canadense (L.) Britton

E
3
*C
as
?e
<D
X
h* ©
§1
°t o
I	8
cr 'F
® <3
II
5: 3
© ¡2?
Q 5
03477986
THIS SPECIMEN USED FOR
IUUSTRATION ED 3
MU«' * BHQVfH'S FIm
03477986
iLTMORE Herbarium;
Ligusticum actæi(olium Miclix
Rich, soil Biltm ore, North Carolina.
^^ÊÊÊÊÊÊÊUBÎKÊÊâSS^ÊÊÊÊÊÊÊÊM