Trematodon longicollis Michx.

I I
«1
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
01914541
?v'i-UAM M'ii
6ljv
01914541