Central Siberian Botanical Garden SB RAS

 • Number of Specimens

  400000

 •   Num. of Specimens Num. Databased Num. Imaged
  Algae
  Bryophytes
  Fungi/Lichens
  Pteridophytes 3821 3821 3821
  Seed Plants 440000 26986 26986
 • Date Founded

  1946

 • Updated

  12/07/2021

 • Associated Institution

  Associated garden: Central Siberian Botanical Garden SB RAS.

 • Incorporated Herbaria

  Vascular plants of Prof. V. I. Veresczagin Herbarium of Barnaul University

 • Important Collectors

  T. V. An\'kova, I. A. Artemov, A.S. Erst, V. M. Khanminchun, A. S. Koroleva, E. A. Korolyuk, A.A. Krasnikov, I. M. Krasnoborov, P. N. Krylov, A. V. Kuminova, M. N. Lomonosova, G. G. Pavlova, E. F. Penkovskaya, D.N. Shaulo, O.S. Zhirova