Monographs Details: Picramnia
Authority: Zanoni, Thomas A. & GarcĂ­a, Ricardo G. 1994. Casabitoa perfae (Euphorbiaceae)-A New Synonym of Picramnia Dictyoneura. Brittonia. 46 (1): 81-82.
Family:Picramniaceae
Scientific Name:Picramnia Sw.
Discussion:

Picramnia Sw., Prodr. 2, 27. 1788. TYPE: Picramnia antidesma Sw.

Casabitoa Alain, Phytologia 47: 175. 1980. TYPE: Casabitoa perfae Alain.