Monographs Details: Wedelia lanceolata DC.
Authority: Britton, Nathaniel L. Flora Borinqueña.
Family:Asteraceae
Scientific Name:Wedelia lanceolata DC.
Multimedia: