Monographs Details: Meibomia umbrosa Britton
Authority: Britton, Nathaniel L. Flora Borinqueña.
Family:Fabaceae
Scientific Name:Meibomia umbrosa Britton
Multimedia: