Monographs Details: Lyonia plumeri Urb. & Ekman
Authority: 1927. Ark. Bot. 21A: 53.
Family:Ericaceae