Monographs Details: Lyonia montecristina Urb. & Ekman
Authority: 1932. Ark. Bot. 24A (4): 33.
Family:Ericaceae