Monographs Details: Lyonia darrasiana Urb. & Ekman
Authority: 1927. Ark. Bot. 21A: 52.
Family:Ericaceae