Monographs Details: Lyonia brachycarpa Urb. & Ekman
Authority: 1926. Ark. Bot. 20A: 34.
Family:Ericaceae