Monographs Details: Lyonia angulata Urb. & Ekman
Authority: 1926. Ark. Bot. 20A: 35.
Family:Ericaceae