Monographs Details: Gaultheria luetzelburgii Sleumer
Authority: 1952. Bot. Jahrb. Syst. 75: 448.
Family:Ericaceae